Podatki i opłaty » Opłaty » Opłaty za wycięcie drzew

Opłaty za wycięcie drzew

Wycinając drzewa-musisz zapłacić.

Gdy znajdujemy się w parku narodowym czy rezerwacie przyrody zachowujemy szczególną ostrożność w kontaktach z otaczającą nas florą jednak wyczulenie to mija nam przeważnie po opuszczeniu ich granic. Na co dzień rzadko zdajemy sobie sprawę że rosnącą wokół nas roślinność, chroni Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004r. [Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zmianami]. Nakłada ona na wszystkich trwale uszczuplających otaczającą nas przyrodę dolegliwości finansowe.

 

UWAGA: Usunięcie drzew lub krzewów może nastąpić jedynie po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.

Powyższy zapis nie dotyczy jednak drzew lub krzewów:

1) w lasach

2) owocowych

3) na plantacjach drzew i krzewów

4) których wiek nie przekracza 5 lat

5) oraz stanowiących przeszkody:
    - utrudniające komunikację lotniczą 
    - utrudniające widoczność sygnalizatorów i pociągów
    - utrudniające eksploatację urządzeń kolejowych
    - powodujące tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych
    - utrudniające spływ wody na wałach przeciwpowodziowych i terenach międzywala
    - usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCIĘCIE DRZEWA

 

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości

2) tytuł prawny władania nieruchomością

3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu

4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm (tzw. pierśnicy)

5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew

6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu

7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzew

  

WYSOKOŚĆ OPŁATY

 

Wysokość opłaty za legalne usunięcie drzewa to iloczyn stawki opłaty zależnej od gatunku drzewa, obwodu drzewa na wysokości 130 cm i współczynnika różnicującego zależnego od gatunku i obwodu pnia. Stawkę opłaty i współczynniki różnicujące dla poszczególnych gatunków drzew i krzewów przedstawia tabela poniżej*. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz z terenu zieleni miejskiej, są o 100 proc. wyższe od opłat podstawowych.

 

STAWKI DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW I GATUNKÓW DRZEW ORAZ WSPÓŁCZYNNIKI RÓŻNICUJĄCE STAWKI W ZALEŻNOŚCI OD OBWODU PNIA

* - wysokość stawek obowiązujących w 2006r. - obwieszczenie ministra z 18 października 2005 roku ogłoszone w Monitorze Polskim nr 62, poz. 861.

 

DRZEWA I KRZEWY ZA WYCIĘCIE KTÓRYCH NIE POBIERA SIĘ OPŁATY

 

Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:

1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie

2) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

3) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

4) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych

5) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi

6) w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych

7) które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane

8) z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów

9) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości

10) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków

11) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych

12) z grobli stawów rybnych

13) jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

 

KARY ZA WYCINKĘ BEZ ZEZWOLENIA

 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,

2) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,

3) zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.

Usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia ustala się (z wyjątkiem zniszczenia trawników i kwietników) w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie obowiązujących stawek.

Stawki kar za zniszczenie terenu zieleni wynoszą:

1) dla trawników - 46 zł/m2

2) dla kwietników - 395 zł/m2

 

Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004r. [Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880]

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 października 2005 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006 ogłoszone w Monitorze Polskim nr 62, poz. 861.

Wyszukaj rzeczoznawcę


Poznaj nas

Marek Suchodół Marek Suchodół
Rzeczoznawca Majątkowy, doradca w zakresie inwestycji, analityk na rynku nieruchomości. Związany szczególnie z podhalańskim rynkiem nieruchomości od 1999 roku, (...) »

Partnerzy Instytutu MRN